Επιλογή Σελίδας

Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property σε 486,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022

Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιεί την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, η οποία έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com
Kατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 62 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property διαμορφώθηκε σε 486,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 73,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 17,7%) έναντι της εύλογης αξίας της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (413,3 εκατ. ευρώ).
Η Noval Property εντός του 2022 απέκτησε 3 νέα ακίνητα μέσω αγοράς, μεταξύ των οποίων κτήριο γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, και 18 ακίνητα μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος.
Κατά το 2022 η Noval Property, συνεχίζοντας με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής της, εστίασε στην ανάπτυξη ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, τα οποία θα πιστοποιηθούν κατά LEED. Τα ακίνητα αυτά, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ομόλογο, περιλαμβάνουν το νέο κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, το νέο κτήριο logistics στη Μάνδρα, το κτήριο στην οδό Αρδηττού στο Μετς το οποίο ανακατασκευάζεται και μετατρέπεται σε μικτή χρήση κατοικιών και γραφείων, το κτήριο γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι, το οποίο επίσης ανακατασκευάζεται, καθώς και, σε συνεργασία με την Brook Lane Capital, το νέο συγκρότημα γραφείων στο πρώην οικόπεδο Kodak στο Μαρούσι.

28 Φεβρουαρίου 2023

Σχετικά με τη Noval Property

Η Noval Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο περιλαμβάνει 62 ακίνητα (το 1 μέσω κοινής συμμετοχής σε εταιρεία ακινήτων) κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά ακίνητα και αποθηκευτικούς χώρους συνολικής δομημένης επιφάνειας 465.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών την 31η Δεκεμβρίου 2022 ήταν 486,4 εκατ. ευρώ περίπου. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.noval-property.com.