Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις

Η Noval Property απέκτησε νέο ακίνητο στο Μαρούσι

Ανακοίνωση – Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 23

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 04.09.2023

Ανακοίνωση – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

Ανακοίνωση – Αποφάσεις της από 20.06.2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Ανακοίνωση – Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08.06.2023

Ανακοίνωση – Λήξη 3ης Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου

Εισήγηση του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Ιουνίου 2023 για τα υποψήφια μέλη

Ανακοίνωση – Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Λήξη 2ης Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου 30.11.2022

Ανακοίνωση – Αναχρηματοδότηση δανεισμού από κεφάλαια του GREEN BOND

Ανακοίνωση – Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 22

Ανακοίνωση – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Ανακοίνωση – Παράταση Προθεσμίας Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανακοίνωση Επί Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 23.06.2022

Ανακοίνωση – Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Λήξη 1ης Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου 31.05.2022

Εισήγηση του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 1ης Ιουνίου 2022 για τα υποψήφια μέλη

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ

Ανακοίνωση – Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση για την προβολή του εταιρικού ομολόγου στην πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet 21.01.2021

Ανακοίνωση για την έκβαση της Δημοσίας Προσφοράς των Ομολογιών της «Νοβάλ Πρόπερτυ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» 06.12.2021

Ανακοίνωση Έναρξης Διαπραγμάτευσης και Χρήση Αντληθέντων 06.12.2021

Ανακοίνωση στο Επενδυτικό Κοινό της Τελικής Απόδοσης και του Επιτοκίου των Ομολογιών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό με εύρος

Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό χωρίς εύρος

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχo

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.07.2021

Ενημέρωση για τα υποψήφια μέλη του ΔΣ για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου 2021 σύμφωνα με το αρ.18 του ν.4706/

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.09.2020