Επιλογή Σελίδας

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της από 20.06.2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 10 παρ. 3  περ. α και 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου η Γενική Συνέλευση των μετόχων να είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει την έκδοση παντός είδους ομολογιακών δανείων.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2023

Σχετικά με τη Noval Property

Η Noval Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο στις 31.12.2022 περιελάμβανε 62 ακίνητα (το 1 μέσω κοινής συμμετοχής σε εταιρεία ακινήτων) κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά ακίνητα και αποθηκευτικούς χώρους συνολικής δομημένης επιφάνειας 465.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών την 31.12.2022 ήταν 486,4 εκατ. ευρώ περίπου. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον τομέα ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.noval-property.com