Επιλογή Σελίδας

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

O Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Noval Property, επιβεβαιώνει την αφοσίωσή μας στις στοχευμένες επενδύσεις και την ενσωμάτωση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, στη στρατηγική, στη λήψη αποφάσεων και στις λειτουργίες της εταιρείας.
Στόχος του Απολογισμού είναι να παρουσιάζει το αποτύπωμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Noval Property στους πυλώνες περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση και να αποτελεί βάση αναφοράς των επιδόσεών της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.