Επιλογή Σελίδας

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Η Noval Property δημοσιεύει τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της στις στοχευμένες επενδύσεις και την ενσωμάτωση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, ως βασικού πυλώνα της στρατηγικής, της λήψης αποφάσεων και των λειτουργιών της.   Η έκθεση βασίστηκε, στα επικαιροποιημένα  πρότυπα  της Global Reporting Initiative (GRI 2021) και τις συστάσεις  της European PublicReal Estate Association (EPRA) ως προς τις Βέλτιστες Πρακτικές Βιωσιμότητας (sBPR). Στόχος του Απολογισμού είναι να ενημερώσει για το αποτύπωμα της επιχειρηματικής δράσης της Noval Property στους πυλώνες περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση και να αποτελέσει βάση αναφοράς των επιδόσεων της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης .

 

Μπορείτε να διαβάσετε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη σύνοψή του παρακάτω.