Επιλογή Σελίδας

Η Noval Property με δυναμική παρουσία στο Delphi Economic Forum VIII – Paradigm Shifts

Ο ουσιαστικός ρόλος των βιώσιμων κτηρίων στην αστική ανάπλαση και το πρώτο low carbon και λειτουργικά απεξαρτημένο από τον άνθρακα κτήριο στην Ελλάδα. Η Noval Property συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Delphi Economic Forum VIII, το οποίο πραγματοποιήθηκε...

Noval Property: Καθαρά κέρδη 24,5 εκατ. ευρώ για το 2022

Βασικά μεγέθη χρήσης 2022 Έσοδα από μισθώματα 24,9 εκατ. ευρώ με αύξηση 6,3 εκατ. ευρώ (33,7%) σε σχέση με τη χρήση 2021 Λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 12,8 εκατ. ευρώ με αύξηση 3,2 εκατ. ευρώ (32,8%) σε σχέση με τη χρήση 2021 Καθαρά κέρδη 24,5 εκατ. ευρώ έναντι...

Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property σε 486,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022

Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property σε 486,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022 Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,...

Η Noval Property απορρόφησε δύο 100% θυγατρικές εταιρίες της

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ...

Λήξη δεύτερης (2ης) Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 06.12.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των...