Επιλογή Σελίδας

Βασικά σημεία πρώτου εξαμήνου 2021

  • Καθαρά κέρδη 16,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020
  • Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων 389,7 εκατ. ευρώ την 30.06.2021 με αύξηση 29% σε σχέση με την 30.06.2020 και 7% σε σχέση με την 31.12.2020
  • EBITDA 18,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020
  • Λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 2,7 εκατ. ευρώ με αύξηση 29,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2020
  • Κύκλος εργασιών 7,6 εκατ. ευρώ με αύξηση 23,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2020

Η Noval Property ανακοινώνει ότι ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο 2021 (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αποζημιώσεων λόγω της υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων) ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2020 (αύξηση 23,5%).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αναπροσαρμογής εύλογης αξίας των ακινήτων και μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 (αύξηση 29,3%).

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16,8 εκατ. ευρώ1 κατά το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι ζημιών 9,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε 298,7 εκατ. ευρώ ή 1,21 ευρώ ανά μετοχή έναντι 281,8 εκατ. ευρώ ή 1,14 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Noval Property ανήλθε σε 389,7 εκατ. ευρώ κατά την 30η Ιουνίου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 29% σε σχέση με την 30η Ιουνίου 2020 και 7% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι ανωτέρω αυξήσεις εύλογης αξίας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο προήλθαν, μεταξύ άλλων, από την ανάπτυξη ακινήτων, όπως η ολοκλήρωση του κτηρίου γραφείων The Orbit στην Αθήνα και η ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης του εμπορικού κέντρου River West, καθώς και από την απόκτηση πλήρους κυριότητας ακινήτων μέσω εταιρικού μετασχηματισμού και την αγορά τριών ακινήτων, παράλληλα με την πώληση δύο ακινήτων.

1Από τα ανωτέρω κέρδη, 15,9 εκατ. ευρώ δεν έχουν ενοποιηθεί από τη μητρική, Viohalco, η οποία ακολουθεί διαφορετική λογιστική πολιτική απεικόνισης επενδυτικών ακινήτων.

30 Σεπτεμβρίου 2021

Η εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 παρατίθεται στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com

Σχετικά με τη Noval Property

Η Noval Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο περιλαμβάνει 43 ακίνητα κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, ξενοδοχεία και πρώην βιομηχανικά κτήρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 453.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησης των ακινήτων την 30.06.2021 ήταν 389,7 εκατ. ευρώ. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ακινήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.noval-property.com