Επιλογή Σελίδας

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας

Η Noval Property με έδρα την Αθήνα, χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες σκοπούς, όπως είναι να θεμελιώσει και να εκπληρώσει μία συμβατική υποχρέωση (λ.χ. προς τους επενδυτές), να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις (λ.χ. φορολογικές και ασφαλιστικές, τελωνειακές υποχρεώσεις της, ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση φέρει έναντι διεθνών, κρατικών ή τοπικών αρχών και φορέων), να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία υπάρχει συγκατάθεσή σας. Επίσης, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για να επιθεωρεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς της, να προστατεύει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της, να διατηρεί και να βελτιώνει τις σχέσεις της με επενδυτές, να προβάλλει τις εταιρικές της δραστηριότητες και να διαχειρίζεται νομικά της ζητήματα.

 Ποιου και τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία, τους εκπροσώπους νομικών προσώπων-πελατών, συνεργαζόμενων τρίτων εταιρειών ή υπεργολάβων,  επενδυτών,  επισκεπτών, καθώς και όσους έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία. Τα δεδομένα αφορούν σε:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου, επωνυμία εργοδότη, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου.
 • Στοιχεία ταυτοποίησης για την ασφαλή είσοδο και παραμονή στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, όπως αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου / άδειας παραμονής, αριθμό αδείας οχήματος, κυκλοφορίας οχήματος.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Επιπρόσθετα στοιχεία, σε ό,τι αφορά στους πελάτες, συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες και υπεργολάβους:

 • Λεπτομέρειες πληρωμής, παράδοσης και τιμολόγησης.
 • Έγγραφα που απαιτούνται για εργασίες τρίτων στις εγκαταστάσεις μας.

 ή αναφορικά με τους αιτούντες εργασία:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων.
 • Ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα.
 • Λεπτομέρειες σχετικές με την ασφαλιστική κατάσταση και τυχόν υφιστάμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
 • Προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα.
 • Συστάσεις προϋπηρεσίας.
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τυχόν παρέχονται μέσω των εγγράφων που υποβάλλονται.

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την Εταιρεία μας  ή και άλλες εταιρίες της Viohalco, καθώς και συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους μας, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τη διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας μαζί σας ή επιβάλλεται στην Εταιρεία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποσταλούν σε άλλες εταιρείες της Viohalco, καθώς και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η πρόθεση της Εταιρείας μας είναι να διασφαλίσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας. Η Εταιρεία μας, οι υπεργολάβοι μας, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας, όταν χρησιμοποιούνται, απαιτείται να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για μια περίοδο η οποία συναρτάται με τον συμφωνηθέντα σκοπό. Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Δεν λαμβάνει χώρα  καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε ενημερωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :

 1. Να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε την χορήγηση αντιγράφου.
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων.
 3. Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει τη συνεργασία ή / και την προσφορά υπηρεσιών, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων.
 4. Για πληροφορίες που συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα. Παραδείγματος χάρη στις περιπτώσεις των §3 και §4, ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά, αν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από το νόμο, ή για έννομα συμφέροντα της Noval Property μέχρις ότου  τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ισχυρά.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύννομα ή δεν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή της χώρας κατοικίας, εργασίας σας ή της Noval Property.

Τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής για την Noval Property είναι:

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3,

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

 Ιστοσελίδα: www.dpa.gr ,

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr.

Επικαιροποιήσεις δήλωσης

Στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στον   τηλεφωνικό αριθμό: 216 8608095, ή εναλλακτικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@noval-property.com .

Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για Είσοδο στις Εγκαταστάσεις

Συμπληρωματική στη Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» https://noval-property.com/dilosi-prostasias-prosopikon-dedomenon/

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 2-4), χειρίζεται προσωπικά δεδομένα σας με την είσοδό σας στις εδώ εγκαταστάσεις, ώστε να ελέγχει την πρόσβαση σε αυτές, να διατηρήσει την ασφάλεια εξουσιοδοτημένου προσωπικού και επισκεπτών, όπως και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθαυτών.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας είναι:

 • Δεδομένα εικόνας από σύστημα βιντεοεπιτήρησης – καμερών (CCTV) με την είσοδο και την κυκλοφορία σας στις εγκαταστάσεις, όπως επιτρέπεται από τον νόμο, για έννομα συμφέροντά μας, ήτοι για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.
 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου / άδειας παραμονής, αριθμό αδείας/ κυκλοφορίας οχήματος, για έννομα συμφέροντά μας, ήτοι για την ελεγχόμενη πρόσβαση εξουσιοδοτημένων μόνο προσώπων και οχημάτων στις εγκαταστάσεις μας.

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία εκτελείται από την Εταιρεία μας και άλλες εταιρείες της Viohalco, συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους μας, εφόσον απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των σκοπών ελεγχόμενης προσβασιμότητας και ασφάλειας.

Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν, ούτε αποστέλλονται στο εξωτερικό ή διατίθενται σε τρίτα μέρη που δεν είναι αναγκαία στη διασφάλιση της παροχής ελεγχόμενης προσβασιμότητας και ασφάλειας.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η πρόθεση της εταιρείας μας είναι να διασφαλίσουμε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών μας όταν χρησιμοποιούνται.

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα ως ακολούθως:

 • Για εικόνες από σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατά την είσοδο και την κυκλοφορία σας στις εγκαταστάσεις για όχι περισσότερο από 15 ημέρες, εκτός εάν προκύψει/ διαπιστωθεί συμβάν σε αυτό το διάστημα.
 • Στοιχεία ταυτοποίησης για όχι περισσότερο από 5 ημέρες, εκτός εάν προκύψει/ διαπιστωθεί συμβάν σε αυτό το διάστημα.

Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή περαιτέρω εννόμων συμφερόντων της «NOVAL PROPERTY» έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων & Δημιουργία Προφίλ

Δε λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ σας.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1)     Να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε την χορήγηση αντιγράφου.

2)     Να ζητήσετε τη διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους.

Σημειώστε ότι σε κάποιες περιπτώσεις:

 • αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία μας να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση και κυκλοφορία στις εγκαταστάσεις μας
 • τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις και να ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή:

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιστοσελίδα : www.dpa.gr

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : contact@dpa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήσετε μαζί μας στο 216 8608095 ή εναλλακτικά με  email privacy@noval-property.com .