Επιλογή Σελίδας

Έκθεση TCFD

Η Noval Property επενδύει σε ακίνητα που προωθούν τη βιώσιμη μετάβαση του κλάδου των ακινήτων, ενσωματώνοντας βιώσιμες πρακτικές όπου αυτό είναι δυνατόν. Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η Noval Property πραγματοποίησε την αξιολόγηση των κινδύνων και ευκαιριών από την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τις συστάσεις του Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Αυτή είναι η πρώτη έκθεση TCFD της Noval Property, η οποία περιγράφει την προσέγγιση που ακολουθεί η Εταιρεία για τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών, τα μέτρα τα οποία λαμβάνει για τη μείωση των κινδύνων αυτών, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών από την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων. Επιπλέον, επισημαίνει τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, μαζί με μετρήσιμα στοιχεία για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της.