Επιλογή Σελίδας

1. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ

Ως Νομικός Σύμβουλος, αλλά και ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή και απλό Μέλος του Δ.Σ. Εταιρειών του Ομίλου VIOHALCO και άλλων σημαντικών εταιρειών, ελληνικών και πολυεθνικών, καθώς και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σε κάποιες εξ αυτών, ο κ. Μελέτιος Φικιώρης έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως εταιρειών με διάφορα επιχειρηματικά αντικείμενα. Έχει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα θέματα αξιοποιήσεως και διαχειρίσεως ακινήτων, με ιδιαίτερη γνώση του νομικού καθεστώτος, το οποίο διέπει τις δραστηριότητες αυτές και των συνθηκών της σχετικής αγοράς. Εξάλλου, δεν συντρέχουν γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Φικιώρης στερείται των απαιτουμένων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης. Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι, συμμετέχοντας ενεργώς στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Προέδρου, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Φικιώρης, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς. Αποτελεί, δε, το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας.

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

Ως Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή και απλό μέλος του Δ.Σ. Εταιρειών τόσο της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού, ο κ. Καπετανάκος έχει επαρκή γνώση και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες, αντικείμενο των οποίων αποτελεί η ανάπτυξη και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, οι νέες επενδύσεις σε ακίνητα καθώς και η ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας. Έχοντας τέτοια εμπειρία στον τομέα των ακινήτων εν γένει και των επενδύσεων επί ακινήτων, ο κ. Καπετανάκος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν συντρέχουν γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Καπετανάκος στερείται των απαιτουμένων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης. Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ.. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Καπετανάκος γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΕΡΓΗ – Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Η κα Απέργη έχει επαρκή γνώση και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες, ως Διευθύντρια ή Υποδιευθύντρια ή και απλό μέλος του Δ.Σ.. Έχει εργαστεί με αντικείμενο την Χρηματοδότηση Ακίνητης Περιουσίας και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (EMPORIKI BANK), καθώς και στην πρώτη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα (Τράπεζα Πειραιώς – Όμιλος Θυγατρικών Εταιριών Real Estate) ως Εσωτερικός Ελεγκτής. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Απέργη διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας μας. Επιπλέον, δεν συντρέχουν γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Απέργη στερείται των απαιτουμένων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης. Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Απέργη γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

4. ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΟΥΡΟΥΣΙΑ – Διευθύντρια Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Non-Retail

Ως Διευθύντρια ή Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας ή και απλό μέλος Δ.Σ. σε Εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η κα Μουρούσια έχει επαρκή γνώση και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες με αντικείμενο αφενός την διαχείριση ακινήτων με στόχο την βελτίωση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αποδόσεως των ακινήτων, την παρακολούθηση της υλοποιήσεως των επιχειρηματικών σχεδίων διαχειρίσεως των ακινήτων, καθώς και την κατάλληλη τοποθέτηση του χαρτοφυλακίου για αποεπένδυση ή και πώληση ακινήτων στο πλαίσιο βελτιώσεως της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διατήρηση ή / και αύξηση της αξίας των επενδύσεων του Ομίλου (ALPHA ASTIKA AKINITA A.E.) και αφετέρου την εύρεση ακίνητων για την κάλυψη των αναγκών των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού και εκτιμήσεις Ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού στο εξωτερικό (EMPORIKI REAL ESTATE A.E.). Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Μουρούσια διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν συντρέχουν γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Μουρούσια στερείται των απαιτουμένων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης. Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Μουρούσια γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

5. ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΑ – Διευθύντρια Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Retail

Ως Διευθύντρια αλλά και Υπεύθυνη Πωλήσεων ή και απλό μέλος του Δ.Σ. σε Εταιρείες που δραστηριοποιούνται και σε χώρες του εξωτερικού, η κα Καλουτά έχει επαρκή γνώση και εμπειρία, λόγω της προϋπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες με αντικείμενο την υλοποίηση επιχειρηματικών και οικονομικών στόχων. Επίσης, διατελεί υπεύθυνη του Εμπορικού Συγκροτήματος RIVER WEST, και διαχειρίζεται τον Συντονισμό Μισθώσεων και την συντήρηση και ανακαίνιση του εμπορικού συγκροτήματος. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Καλουτά διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν συντρέχουν γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Καλουτά στερείται των απαιτουμένων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης. Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της . Επιπροσθέτως προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Καλουτά γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ως Πρόεδρος αλλά και ως Αντιπρόεδρος ή Οικονομικός Διευθυντής ή και ως απλό μέλος Δ.Σ. σε πλήθος εταιρειών, ο κ. Στεργιόπουλος έχει επαρκή γνώση και εμπειρία, λόγω της προϋπηρεσίας του, ενώ παράλληλα διαθέτει πιστοποίηση ως Λογιστής / Φοροτεχνικός, και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με άδεια ασκήσεως φορολογικού επαγγέλματος Α’ τάξης. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα για την Εταιρεία, καθώς ο κ. Στεργιόπουλος τα συγκεντρώνει επαρκώς για να αναλάβει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ. Επιπλέον, δεν συντρέχουν γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Στεργιόπουλος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης. Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Στεργιόπουλος γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ

Ως μέλος του Δ.Σ και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου αυτού, ο κ. Στρούτσης έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων και οικοπέδων και εν γένει στην οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με εκείνο στο οποίο δραστηριοποιείται και η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ. Περαιτέρω, ο κ. Στρούτσης, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ». Επιπλέον, δεν συντρέχουν γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Στρούτσης στερείται των απαιτουμένων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης. Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Στρούτσης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΗΣ

Ως μέλος του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου αυτού, ο κ. Κονιστής έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας και στους τομείς της λογιστικής, των οικονομικών και της φορολογίας, λόγω και της προϋπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις διαφόρων ανωνύμων εταιρειών, ενώ παράλληλα διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή -Φοροτεχνικού Α’ τάξης, και άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Επιπλέον, δεν συντρέχουν γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Κονιστής στερείται των απαιτουμένων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης. Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Κονιστής γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

9. ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Ο κ. Παπάζογλου έχει επαρκή γνώση και εμπειρία, εκ της προϋπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις και θέσεις ευθύνης, καθώς και ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου κορυφαίων Ελληνικών και διεθνών εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παπάζογλου είναι Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΑΣΟΕΕ). Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά και Διεθνή Τραπεζικά από το Πανεπιστήμιο του Reading στην Μεγάλη Βρετανία (MSc in International Banking and Finance).

Έχει εργασθεί τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο τομέα σε κορυφαίες διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Μεταξύ αυτών διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της APIVITA SA (2014-2017).

Διετέλεσε Managing Director στην πολυεθνική HTC AG (2011-2014) όπου είχε το ρόλο του senior project manager στους Αυτοκινητόδρομους Αιγαίου ΑΕ και Ολυμπίας Οδού ΑΕ. Με την ιδιότητα αυτή διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου ΑΕ και της Ολυμπίας Οδού ΑΕ.

Έχει ακόμη διατελέσει μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Κατά την διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας του αερολιμένα, διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της Επιτροπής Επενδύσεων (2006-2010).

Μέχρι πρόσφατα ήταν μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (2019-2021).

Την περίοδο 2004-2008 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας όπου είχε το ρόλο του Project Manager σε σημαντικές αποκρατικοποιήσεις, ενώ επίσης για μια περίοδο οχτώ μηνών περίπου είχε και την ευθύνη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σήμερα είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και μεταξύ άλλων είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην Kantor Management Consultants ΑΕ.

Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ATTICA GROUP ΑΕ (κορυφαίας εταιρείας θαλασσίων μεταφορών και μητρικής εταιρείας των Blue Star Ferries, Hellenic Seaways and Super fast ferries) όπου είναι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (2020-σήμερα). Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών και επενδύσεων MARFIN INVESTMENT GROUP (2019-σήμερα).

Ως εκ τούτου ο κ. Παπάζογλου διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν συντρέχουν γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Παπάζογλου στερείται των απαιτουμένων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης. Ο κ. Παπάζογλου, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.