Επιλογή Σελίδας

Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων

2024

Ανακοίνωση – Kαταβολή Mερίσματος 12.06.2024

Ανακοίνωση – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα 12.06.2024

Ανακοίνωση – Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 12.06.2024

Ανακοίνωση – Τακτική Γενική Συνέλευση 12.06.2024

Πρόσκληση Τακτική Γενική Συνέλευση_12062024
Σχέδια Αποφάσεων_22052024
Εισήγηση για την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου_22052024
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη_12062024
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για ψηφοφορία προ της Γενικής Συνέλευσης_12062024
Έντυπο επιστολικής ψήφου για εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία προ της Γενικής Συνελευσης_12062024
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσια_12062024
Έντυπο ψηφοφορίας με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση_12062024
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου_22052024
Δικαιώματα μετοχών μειοψηφίας_12062024
Όροι και προϋποθέσεις εξ’ αποστάσεως συμμέτοχης στην Τακτική Γενική Συνέλευση_12062024
Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα _ΤΓΣ_12062024
Ετήσια Έκθεση_31122023
Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ 2023_22052024
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2023_12062024
Βιογραφικά Σημειώματα_12062024
Έκθεση Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών_17052024

Ανακοίνωση – Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28.03.2024

2023

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 04.09.2023
Ανακοίνωση – Αποφάσεις της από 20.06.2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
Ανακοίνωση – Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08.06.2023
Εισήγηση του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Ιουνίου 2023 για τα υποψήφια μέλη

2022

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 23.06.2022
Ανακοίνωση – Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Εισήγηση του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 1ης Ιουνίου 2022 για τα υποψήφια μέλη

2021

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.07.2021
Ενημέρωση για τα υποψήφια μέλη του ΔΣ για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου 2021 σύμφωνα με το αρ.18 του ν.4706/

2020

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.09.2020