Επιλογή Σελίδας

Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Ιωάννης Στρούτσης,  Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ