Επιλογή Σελίδας

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Παναγιώτης Κονιστής,  Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Ιωάννης Στρούτσης , Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ