Επιλογή Σελίδας

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Βασίλειος Λουμιώτης,  Πρόεδρος, Ανώτατο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Ιωάννης Στρούτσης , Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ