ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο αποτελεί περίληψη (κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β’ του ν.4706/2020) του Κανονισμού Λειτουργίας (του άρθρου 14 του ν.4706/2020, εφεξής «Κανονισμός») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY».

Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής «ο Κανονισμός») της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρεία») έχει σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας και τη διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης της με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και του ελέγχου του τρόπου λήψης αποφάσεων των διαχειριστικών οργάνων.

Ο Κανονισμός εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27/08/2021 και τέθηκε σε ισχύ. Το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξετάζει και επικαιροποιεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τον παρόντα Κανονισμό, σε κάθε όμως περίπτωση μία φορά κατ’ έτος.

Ο Κανονισμός, μεταξύ άλλων, περιγράφει:

 • Την οργανωτική δομή της Εταιρείας,
 • Τη διάρθρωση της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και ιδίως την οργάνωση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου αυτής.
 • Τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου (ή Γενικού Διευθυντή ή Εντεταλμένου Συμβούλου),
 • Τις αρμοδιότητες των επιμέρους Διευθύνσεων και Μονάδων της Εταιρείας,
 • Πρακτικές σχετικά με ειδικά θέματα, που αφορούν τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες και οι οποίες θα είναι πλήρως εφαρμοστέες κατόπιν της εισαγωγής της Εταιρείας σε οργανωμένη αγορά,
 • Τις βασικές Πολιτικές και Διαδικασίες της Εταιρείας.

Ο Κανονισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο:

 • Τον ν.2778/1999 Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας-Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
 • Τον ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών.
 • Τον ν.4548/2018 νομοθεσία ανωνύμων εταιρειών.
 • Τον ν. 4209/2013 νομοθεσία ΑΕΔΟΕΕ
 • Τον ν.4449/2017 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.
 • Τον Κανονισμό (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.
 • Τις σχετικά εφαρμοστέες αποφάσεις, εγκυκλίους και κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Κανονισμός ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων των ανωτέρω νομοθετημάτων και κανονιστικών πράξεων. Ο Κανονισμός είναι υποχρεωτικός και δεσμευτικός για τα όργανα, τις Επιτροπές, τις οργανωτικές Μονάδες, τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας.

Βασικές αρχές οργάνωσης της Εταιρείας

Οργανωτική Δομή της Εταιρείας

Η Οργανωτική Δομή της Εταιρείας σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις λειτουργικές της ανάγκες, καθώς και τις αρχές του «διαχωρισμού καθηκόντων», προκειμένου να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία της, σύμφωνα με το μέγεθός της και να συμμορφώνεται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Η Οργανωτική Δομή της Εταιρείας απεικονίζεται ακολούθως:

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία και εμπίπτει στην αρμοδιότητά της κατά τον ν.4548/2018 και τον ν.4706/2020. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν με αυτές.

Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όντας το ανώτερο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, είναι επιφορτισμένο με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές, που πρέπει να εφαρμόζονται για την ομαλή λειτουργία της και προς όφελος αυτής και των Μετόχων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει την ευθύνη άσκησης πλήρους και αποτελεσματικού ελέγχου σε όλο το πλαίσιο δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη διευθέτηση των υποθέσεών της, εκτός εάν από τον νόμο ή το Καταστατικό οι σχετικές αρμοδιότητες ανήκουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Διακρίσεις μελών

Το ΔΣ αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Εκτελεστικά – μη εκτελεστικά μέλη

Η ιδιότητα των μελών του ΔΣ ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το ΔΣ, υπό την επιφύλαξη ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται κατ’ αρχήν από τη ΓΣ, όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Ανεξάρτητα μέλη

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι λιγότερα από δύο (2).

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη ΓΣ ή ορίζονται από το ΔΣ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Θητεία

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια.

Επιλογή μελών ΔΣ

Για την επιλογή των μελών του ΔΣ εφαρμόζεται το σύνολο των αρχών και των κριτηρίων που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ της Εταιρείας.

Αρμοδιότητες

Το ΔΣ της Εταιρείας διοικεί την Εταιρεία, τα δε μέλη του οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

Διαδικασία Διασφάλισης Ανεξαρτησίας και Γνωστοποίησης Σχέσεων Εξάρτησης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ.

Η Εταιρεία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 ν.4706/2020, τόσο κατά τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στη γνωστοποίηση τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης αυτών και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 14 παρ. 3 περ. ε’ του ν.4706/2020.

Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι επιτροπές του αξιολογούνται ετησίως. Σε συνέχεια της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών.

Κατά τη συνολική αξιολόγηση λαμβάνεται υπ’ όψιν η σύνθεση, η πολυμορφία και η αποτελεσματική συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Κατά την ατομική αξιολόγηση λαμβάνεται υπ’ όψιν η ιδιότητα του μέλους (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο), η συμμετοχή σε επιτροπές, η ανάληψη ειδικών αρμοδιοτήτων / έργων, ο χρόνος που αφιερώνεται, η συμπεριφορά καθώς και η αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας.

Επιτροπές ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται στο έργο του από τις εξής Επιτροπές:

 • Επιτροπή Ελέγχου,
 • Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων,
 • Επενδυτική Επιτροπή.

α) Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 ν.4706/2020 και το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. β) Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως ενιαία επιτροπή, στην οποία, με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών (άρθρου 10 παρ. 1 και άρθρου 11 ν.4706/2020) και της επιτροπής υποψηφιοτήτων (άρθρου 10 παρ. 2 και άρθρου 12 ν.4706/2020), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν.4706/2020.

Οι ως άνω Επιτροπές είναι τουλάχιστον τριμελείς και αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια των διατάξεων του αρ. 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών εκάστης Επιτροπής. Πρόεδρος εκάστης Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της κατά την συνεδρίαση της συγκρότησης σε σώμα και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

γ) Επενδυτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη για τη χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για την τοποθέτηση σε νέες επενδύσεις και τη χρηματοδότησή τους και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για ρευστοποίηση επενδύσεων. Τα Μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επενδυτική Επιτροπής αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) Μέλη. Το κριτήριο για την επιλογή των Μελών είναι το μορφωτικό επίπεδο, η προηγούμενη επαγγελματική προϋπηρεσία, καθώς και η ικανότητα να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις απαιτήσεις της θέσης και των καθηκόντων που θα αναλάβουν.

Εκάστη των ανωτέρω Επιτροπών διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας.

Διευθύνων Σύμβουλος (ή Γενικός Διευθυντής ή Εντεταλμένος Σύμβουλος)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (ή Γενικός Διευθυντής ή Εντεταλμένος Σύμβουλος), εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων εκείνων, που επιφυλάσσονται κατ’ αποκλειστικότητα για τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Έχει τη συνολική επίβλεψη και ευθύνη για τη μεγιστοποίηση της αξίας και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Έχει, επίσης, τη συνολική ευθύνη για τη χάραξη της εμπορικής πολιτικής και της στρατηγικής ανάπτυξης για το συνολικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων. Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων και υπηρεσιών της Εταιρείας, εποπτεύει και διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις, μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών, αλλά και του θεσμικού πλαισίου, που διέπουν τη λειτουργία της, καθώς και των εγκεκριμένων προγραμμάτων, προϋπολογισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 ως 24 του ν.4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει τα εξής:

α) επαρκές και αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,

β) επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων,

γ) επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και o ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement),

δ) πολιτική αποδοχών, η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Εταιρεία διαθέτει επαρκές και αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο συνίσταται στο σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, και καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Στόχοι

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αποβλέπει στους ακόλουθους, ιδίως, στόχους:

α) Στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

β) Στην αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της οποίας η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες ορίζονται στον νόμο και στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

γ) Στην αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, μέσω της συμμόρφωσης με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και μέσω αναγνώρισης και διαχείρισης των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας. δ) Στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 4548/2018.

Οργάνωση

Το ΔΣ διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι γραμμές αναφοράς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και δεόντως τεκμηριωμένες.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Βασική αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εξετάζει και να αξιολογεί το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας και να διασφαλίζει ότι αυτό είναι επαρκές και αποτελεσματικό για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Ο Εσωτερικός Έλεγχος αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή Γενικό Διευθυντή ή Εντεταλμένο Σύμβουλο) για διοικητικά μόνον θέματα. Τα φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητα και δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη επιχειρησιακή μονάδα της Εταιρείας.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος μπορούν να ανατίθενται – εν μέρει ή στο σύνολό τους – σε τρίτο, σύμφωνα με την Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης.

Οι αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνουν:

 1. Την παροχή εύλογης διαβεβαίωσης στην Επιτροπή Ελέγχου, και μέσω αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας, βάσει των ελέγχων, που έχουν πραγματοποιηθεί,
 2. Την κατάρτιση κατάλληλων Πολιτικών και Διαδικασιών για τη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας,
 3. Την προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού σχετικά με τις δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου και την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου,
 4. Την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων ελεγκτικών ή συμβουλευτικών (εφ’ όσον αυτά δεν οδηγούν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων), μετά από αίτημα της Επιτροπής Ελέγχου ή / και του Διοικητικού Συμβουλίου,
 5. Τη συνεισφορά στη διατήρηση αποτελεσματικών συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων, μέσω της υποβολής προτάσεων για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται και τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών,
 6. Την παρακολούθηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των διορθωτικών μέτρων από τις ελεγχόμενες Διευθύνσεις της Εταιρείας, για την επαρκή αντιμετώπιση των αδυναμιών και των παρατηρήσεων, που καταγράφονται στις εκθέσεις ελέγχου, εντός του συμφωνηθέντος χρονικού πλαισίου,
 7. Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και στα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας, σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί από τους Μετόχους της,
 8. Την αξιολόγηση της ποιότητας και της απόδοσης των τακτικών εξωτερικών ελεγκτών ως προς τον βαθμό συνεργασίας τους με τον Εσωτερικό Έλεγχο,
 9. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ελέγχων της και γενικότερων θεμάτων της λειτουργίας της στην Επιτροπή Ελέγχου, τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο,
 10. Την παροχή, μετά από έγκριση του ΔΣ, οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές και τη διευκόλυνση του έργου τους, εφ’ όσον ζητηθεί,
 11. Την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας σχετικά με:
  1. Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της (νομοθεσία Ανωνύμων Εταιριών, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΔΟΕΕ και χρηματιστηριακή νομοθεσία, ρυθμιστικό πλαίσιο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς),
  2. Το Καταστατικό της,
  3. Τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης,
  4. Τον Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής και Συμπεριφοράς,
  5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας,
  6. Λοιπές πολιτικές και διαδικασίες, που καθορίζει η Εταιρεία.

Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας έχει σαν βασική αποστολή:

 • Τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, και
 • Την αναγνώριση, μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων εντάσσεται στο σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
 Ως προς την Κανονιστική Συμμόρφωση

 • Κύρια αποστολή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού. Κατά τη θέσπιση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών, αξιολογούνται η πολυπλοκότητα και η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της προώθησης των νέων προϊόντων και των επιχειρηματικών πρακτικών.
 • Παρακολουθεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που αφορά τις ΑΕΕΑΠ και τις ΑΕΔΟΕΕ και υλοποιεί σχετικές δράσεις συμμόρφωσης της Εταιρείας προς αυτό,
 • Μέριμνα, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Εταιρείας, για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και του προσωπικού σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης στα πλαίσια διαμόρφωσης νοοτροπίας κανονιστικής συμμόρφωσης στα στελέχη και το προσωπικό, ως πρότυπο εταιρικής συμπεριφοράς και μέτρο ενίσχυσης της εταιρικής ταυτότητας.
 • Παρακολουθεί τον βαθμό συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης, την εισήγηση προς τη Διοίκηση κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.
 • Ως προς τη Διαχείριση Κινδύνων
 • Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους, στους οποίους εκτίθεται ή δύναται να εκτεθεί η Εταιρεία, με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας, της επιχειρηματικής συνέχειας, και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της,
 • Εισηγείται την υιοθέτηση και υλοποίηση αξιόπιστων αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων πολιτικών, μέτρων και τεχνικών, που αφορούν στην αναγνώριση, μέτρηση, και διαχείριση των κινδύνων,
 • Εισηγείται κατάλληλα όρια ανάληψης κινδύνου για κάθε είδος κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου,
 • Παρέχει πληροφόρηση προς τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφορικά με την εξέλιξη των αναλαμβανόμενων κινδύνων,
 • Επανεξετάζει τα συστήματα Διαχείρισης Κινδύνων τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και τα αναπροσαρμόζει, εφόσον είναι αναγκαίο.
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, η οποία έχει την ευθύνη για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας.

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων τίθεται σε λειτουργία με την εισαγωγή της

Εταιρείας σε οργανωμένη αγορά.

Οικονομικές Καταστάσεις (Ετήσια και ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Η Εταιρεία εκδίδει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως υιοθετούνται και ισχύουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ν.4548/2018 όπως ισχύει, ενσωματώνοντας τις οδηγίες και αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκδίδονται και ισχύουν.

Πολιτικές που διέπουν τη Λειτουργία της Εταιρείας

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει κανονισμούς / πολιτικές / διαδικασίες / κώδικες, ως ακολούθως:

Πολιτική Προνομιακών Πληροφοριών και Συναλλαγών

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτική Προνομιακών Πληροφοριών και Συναλλαγών με σκοπό την πλήρη συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης αγοράς. Η παρούσα πολιτική θα τίθεται σε πλήρη εφαρμογή και ισχύ μόνο στο βαθμό που η Εταιρεία εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια του Κανονισμού 596/2014.

Πολιτική Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη

Ρυθμίζει τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και τον τρόπο έγκρισης και παρακολούθησης των διεταιρικών συναλλαγών, ως προς το αν ανήκουν στο πλαίσιο των συναλλαγών υπό συνήθεις όρους κατά τη γέννησή τους και κατά τη διάρκεια της ισχύος τους.

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας της και για την συμμόρφωσή της με το Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύει, θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί Πολιτική σχετικά με τον εντοπισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των υφιστάμενων και δυνητικών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Η συμμόρφωση, αναφορικά με τις αρχές που περιγράφονται στην Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων, αφορά στο σύνολο του προσωπικού και τυχόν αδυναμίες ή παρεκκλίσεις εφαρμογής της είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθορίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες της και ταυτόχρονα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία προσεγγίζει την συμμόρφωση της με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των ΑΕΕΑΠ, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, τις Πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί.

Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης Δραστηριοτήτων

Η Πολιτική θέτει το πλαίσιο, βάσει του οποίου η Εταιρεία αναθέτει σημαντικές επιχειρησιακές της λειτουργίες..

Ως σημαντική λειτουργία θεωρείται αυτή που ενδεχόμενη πλημμελής εκτέλεση ή τυχόν παράλειψη της εκτέλεσής της θα έθιγε σε ουσιαστικό βαθμό τη διαρκή συμμόρφωση της Εταιρείας με τους όρους και τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της άδειας λειτουργίας της, ή τις λοιπές νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή θα έθιγε τα οικονομικά της αποτελέσματα ή τη συνέχεια της λειτουργίας της.

Πολιτική Αναφοράς Δυσλειτουργιών (Whistleblowing)

Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας την πρωταρχική σημασία της ύπαρξης σαφών και επικαιροποιημένων διαδικασιών τόσο για την εσωτερική υποβολή αναφορών όσο και για την προστασία των αναφερόντων, υιοθετεί την Πολιτική, παρέχοντας καθοδήγηση στο Προσωπικό και διακηρύσσοντας τη διασφάλιση της πλήρους εμπιστευτικότητας και της προστασίας αυτού, ως μέρος της συνολικής της ευθύνης προς το Προσωπικό, τους μετόχους και τους πελάτες της.

Πολιτική για την Αντιμετώπιση της Απάτης

Η Πολιτική περιγράφει την δέσμευση της Εταιρείας να επιτυγχάνει τους επιχειρηματικούς της στόχους λειτουργώντας με τρόπο ο οποίος στοχεύει στη διασφάλιση της τήρησης των υψηλότερων προτύπων νομιμότητας και ηθικής. Η Εταιρεία αποδίδει πρωτεύουσα σημασία στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση των φαινομένων απάτης, καθώς και κάθε άλλης αντικανονικής ενέργειας και λογιστικής ή ελεγκτικής πρακτικής μη συμβατής με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις. Οι πράξεις αυτές είναι αντίθετες προς τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές που διέπουν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Εταιρείας και επιφέρουν ή θα μπορούσαν να επιφέρουν ανεπιθύμητες συνέπειες, με σοβαρό αντίκτυπο για τη φήμη της, τα συμφέροντα, των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων.

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Η Πολιτική επιδιώκει να ενισχύσει τη δέσμευση της Εταιρείας για μηδενική ανοχή στη δωροδοκία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο υποχρεώσεων και κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Πολιτική περιγράφει τις αρχές που διέπουν τη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί νόμιμα η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τους εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές και άλλα πρόσωπα με τα οποία διατηρεί σχέσεις συνεργασίας, έτσι ώστε, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας, να διαφυλάσσεται η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ενσωματώνει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και στον τρόπο, με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της και επιδιώκοντας, διαχρονικά, να δημιουργεί αξία για τους συμμετόχους της (stakeholders), δηλαδή τους μετόχους, πελάτες, εργαζόμενους της και γενικά το κοινωνικό σύνολο.

Πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού

Καθορίζει την πολιτική της Εταιρείας για τη προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιπέδου για τη βέλτιστη και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών της, τη θέσπιση αντικειμενικών συστημάτων αξιολόγησης και την εξασφάλιση ενός αξιοκρατικού και αδιάβλητου χαρακτήρα των προσλήψεων με διαφανείς διαδικασίες. Επίσης περιγράφεται η διαδικασία βάσει της οποίας η Εταιρεία προσλαμβάνει τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της και αξιολογεί την απόδοσή τους. Η Εταιρεία λαμβάνει μέριμνα για τη συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και της ενημέρωσής του σχετικά με τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ηθικής, που διέπουν την Εταιρεία. Σε αυτές περιλαμβάνεται η εκπαίδευση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών και των λοιπών στελεχών, ιδίως όσων εμπλέκονται στον Εσωτερικό Έλεγχο, στην Κανονιστική Συμμόρφωση και Διαχείριση Κινδύνων.

Πολιτική Αποδοχών

Αφορά την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και εκείνων των κατηγοριών προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας, όπως εκάστοτε διαμορφώνεται με αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων, σύμφωνα με την διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας η οποία διέπει την λειτουργία της Εταιρείας.

Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων

Καθορίζει το πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία αναγνωρίζει, μετρά, διαχειρίζεται και παρακολουθεί όλους τους σχετικούς με την επενδυτική στρατηγική της κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη ή δύναται να εκτεθεί.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων περιγράφει τις γενικές αρχές που διέπουν την ασφάλεια των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αποσκοπεί στην διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Μέσω της εφαρμογής της, διασφαλίζεται η απόκτηση και διατήρηση προσώπων τα οποία διαθέτουν ικανότητες, γνώση, δεξιότητες, εμπειρία, επαρκή χρόνο, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, καθώς και επαρκή χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται η άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και όλων των εμπλεκομένων μερών. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται η

συνετή διοίκηση της Εταιρείας και ενισχύεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, στους οποίους αυτή εκτίθεται.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής «η Επιτροπή»), συγκροτείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως εκάστοτε ισχύει και τις συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα εποπτικά του καθήκοντά, σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον Εσωτερικό Έλεγχο και τον τακτικό εξωτερικό έλεγχο, τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, την εφαρμογή των αρχών του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, της λειτουργίας συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων και εντάσσεται στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει. Η Επιτροπή Ελέγχου μεριμνά για την περιοδική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τον ν.4706/2020. Στο πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων της η Επιτροπή ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου της σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις δραστηριότητές της και υποβάλλει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους Μετόχους, κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση. (Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση: https://noval-property.com/epitropi-elegchou/ )

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Το Δ.Σ. της εταιρείας εκχωρεί προς την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τις αρμοδιότητες εξέτασης:

(α) του καθορισμού της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων υποβάλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο της Πολιτικής Αποδοχών και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών. Επιπλέον, εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την υποβολή της στη Γενική Συνέλευση,

(β) της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, της ομαλή διαδοχής τους, καθώς και της εισήγησης του διορισμού των βασικών διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας. Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει. (Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση: https://noval-property.com/kanonismos-litourgias-epitropis-apodochon-anadixis- ypopsifiotiton/ )

Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής

Η Επενδυτική Επιτροπή υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι το επιτελικό όργανο σε συλλογικό επίπεδο αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, την υλοποίησή της, καθώς και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της. Αποστολή της Επιτροπής αποτελεί η χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής και η λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση επενδύσεων. Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι αυτή συνάδει με την επιχειρησιακή στρατηγική, το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και είναι προς το συμφέρον των Μετόχων και των επενδυτών και είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου θέτει τις ευθύνες, αρμοδιότητες και γραμμές αναφοράς της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα, με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι αρμοδιότητες, ο τρόπος επικοινωνίας με τα λοιπά τμήματα της Εταιρείας και οι όροι λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος έχει τροποποιηθεί τελευταία φορά στις 27.08.2021 από το Δ.Σ. της Εταιρείας.