Επιλογή Σελίδας


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 08.06.2023
ΓΙΑ TA ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), που υιοθέτησε στο σύνολό της την από 10.05.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ.») και, διαπιστώνοντας και το ίδιο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας) στις 15.05.2023 ότι η εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και γενικά στο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για την εταιρική διακυβέρνηση, προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 08.06.2023, την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 08.06.2024, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

  • Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννη
  • Παναγιώτη Καπετανάκο του Νικολάου
  • Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου
  • Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου
  • Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου
  • Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου
  • Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου
  • Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
  • Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνουc

Όσον αφορά στην ανωτέρω πρότασή του, η οποία βασίστηκε στην από 10.05.2023 εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ενημέρωση προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 08.06.2023, ως προς τα εξής:

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την επιστολή υπ΄ αριθμόν 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα  “Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Εταιρική Διακυβέρνηση και για τις Επιτροπές Ελέγχου”,  ως προς την αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 16.07.2021 (εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, παρατίθενται τα εξής:

Α) Ατομική Καταλληλότητα

1. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Ο κος Μελέτιος Φικιώρης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1973. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα. Είναι Νομικός Σύμβουλος του ομίλου VIOHALCO από το 1973 έως και σήμερα, ενώ παραλλήλως έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος, για την Ελλάδα, των ακολούθων πολυεθνικών ομίλων και εταιρειών, ήτοι «RAS», «Allianz», «Air Liquide» και «Société Internationale des Télécommunications Aéronautiques». Επιπροσθέτως, ο κος Φικιώρης έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Διοικητικών Συμβουλίων πολλών εταιρειών του Ομίλου VIOHALCO, μέλος Διοικητικών Συμβουλίων λοιπών εταιρειών και Πρόεδρος Επιτροπών Ελέγχου εταιρειών εντός και εκτός ομίλου VIOHALCO.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως Νομικός Σύμβουλος, αλλά και ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή και απλό Μέλος του Δ.Σ. Εταιρειών του Ομίλου VIOHALCO και άλλων σημαντικών εταιρειών, ελληνικών και πολυεθνικών, καθώς και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σε κάποιες εξ αυτών, ο κ. Μελέτιος Φικιώρης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στα θέματα λειτουργίας και διακυβερνήσεως εταιρειών με διάφορα επιχειρηματικά αντικείμενα. Έχει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα θέματα αξιοποιήσεως και διαχειρίσεως ακινήτων, με ιδιαίτερη γνώση του νομικού καθεστώτος, το οποίο διέπει τις δραστηριότητες αυτές και των συνθηκών της σχετικής αγοράς. Εξάλλου, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Φικιώρης στερείται των απαιτουμένων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι, συμμετέχοντας ενεργώς στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Προέδρου, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Φικιώρης, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τις οποίες συνεπάγεται η θέση του, διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ’ όλη την τρέχουσα θητεία του ως Πρόεδρος συμμετείχε αδιαλείπτως και διεύθυνε τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί, δε, το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας.

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Ο κος Παναγιώτης Καπετανάκος είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού (Ε.Μ.Π.) και MBA από το Management School του Imperial College of Science, Technology and Medicine στο Λονδίνο και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1994. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γερμανική, γαλλική και ιταλική γλώσσα. Έχει διατελέσει Chief Financial Officer και co-CEO στην «Westminster Development Services Limited» στο Λονδίνο. Επίσης, έχει αναλάβει σημαντικές διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, μεταξύ των οποίων Διευθυντής Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου στην «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ», Manager στην «Πειραιώς Real Estate ΑΕ» του Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς και Director στη «Mizuho Corporate Advisory Co. Ltd» / «CSF Α.Ε.», στην Αθήνα και Vice President, Business Development στον Όμιλο Εταιρειών «Hinduja» στο Λονδίνο. Τον Σεπτέμβριο του έτους 2019, ανέλαβε την θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και από τον Οκτώβριο του 2019 της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή και απλό μέλος του Δ.Σ. Εταιρειών τόσο της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού, ο κ. Καπετανάκος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες, αντικείμενο των οποίων αποτελεί η ανάπτυξη και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, οι νέες επενδύσεις σε ακίνητα. Έχοντας εμπειρία στον τομέα των ακινήτων εν γένει και των επενδύσεων επί ακινήτων, ο κ. Καπετανάκος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Καπετανάκος στερείται των απαιτουμένων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ.. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Καπετανάκος γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ’ όλη την τρέχουσα θητεία του ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις του και συντόνισε την διαδικασία επικαιροποίησης και συμμόρφωσης των διαδικασιών/πολιτικών της Εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4706/2020.

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΕΡΓΗ – Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Η κα Αικατερίνη Απέργη είναι απόφοιτος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και επιπλέον διαθέτει M.Sc. in Finance από το University of Strathclyde και Πιστοποιητικό Εσωτερικού Ελέγχου από το Ε.Κ.Π.Α.. Πέραν της Ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γαλλική, ιταλική και γερμανική γλώσσα, έχει δε παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων επί του Real Estate. Η κα Απέργη έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε τράπεζες, μεταξύ των οποίων υποδιευθύντρια στην Διεύθυνση Απαιτήσεων Ειδικού Χειρισμού Wholesale Banking της «Alpha Bank», διευθύντρια στη Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων Ακίνητης Περιουσίας και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της «EMPORIKI BANK» και στο ελληνικό υποκατάστημα της «EUROHYPO AG» (100% θυγατρική της «Commerzbank») ως Διευθύντρια & Νόμιμη Εκπρόσωπος του Ελληνικού Υποκαταστήματος και Υπεύθυνη Συναλλαγών. Έχει, επίσης, διατελέσει Εσωτερικός Ελεγκτής στην «Πειραιώς ΑΕΕΑΠ». Από τον Ιούλιο του 2014 ανέλαβε την θέση της Οικονομικής Διευθύντριας της «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και από τον Οκτώβριο του 2019 της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Η κα Απέργη έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες, ως Διευθύντρια ή Υποδιευθύντρια ή και απλό μέλος του Δ.Σ. Έχει εργαστεί με αντικείμενο την Χρηματοδότηση Ακίνητης Περιουσίας και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (EMPORIKI BANK), καθώς και στην πρώτη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα (Τράπεζα Πειραιώς – Όμιλος Θυγατρικών Εταιρειών Real Estate) ως Εσωτερικός Ελεγκτής. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Απέργη διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας μας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Απέργη στερείται των απαιτουμένων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Απέργη γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ’ όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΟΥΡΟΥΣΙΑ – Διευθύντρια Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Non-Retail (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Η κα Ευγενία Μουρούσια είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος MSc in Real Estate (University of Reading) και MBA (Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Ε.Μ.Π. & Ο.Π.Α.). Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής και του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων (RICS). Έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των ακινήτων, καθώς έχει εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις (Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας, Διευθύντρια Τομέα Στρατηγικής Διαχείρισης Εταιρικών Ακινήτων, Διευθύντρια Εκτιμήσεων κ.λπ.) των εταιρειών «EMPORIKI REAL ESTATE A.E.», «EMPORIKI BANK» και «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.». Από τον Ιανουάριο 2015 ανέλαβε τη θέση της Διευθύντριας Επενδύσεων & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (Non – Retail) της «NOVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και από τον Οκτώβριο του 2019 της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως Διευθύντρια ή Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας ή και απλό μέλος Δ.Σ. σε Εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η κα Μουρούσια έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες με αντικείμενο αφενός την διαχείριση ακινήτων με στόχο την βελτίωση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αποδόσεως των ακινήτων, την παρακολούθηση της υλοποιήσεως των επιχειρηματικών σχεδίων διαχειρίσεως των ακινήτων, καθώς και την κατάλληλη τοποθέτηση του χαρτοφυλακίου για αποεπένδυση ή και πώληση ακινήτων στο πλαίσιο βελτιώσεως της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διατήρηση ή / και αύξηση της αξίας των επενδύσεων του Ομίλου (ALPHA BANK A.E & EMPORIKI  BANK A.E.) και αφετέρου την εύρεση ακίνητων για την κάλυψη των αναγκών των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού και εκτιμήσεις Ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού στο εξωτερικό (EMPORIKI BANK  A.E.). Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Μουρούσια διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Μουρούσια στερείται των απαιτουμένων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Μουρούσια γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ’ όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Η κα Καπετανάκη είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και την Πληροφορική από το Rutgers, the State University of New Jersey (1986-1990), διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Columbia Business School (ΜΒΑ) στο Finance and Marketing (1991-1993) και ερευνητικό έργο (Research) στο Rutgers, the State University of New Jersey (1989) με θέμα «Tourism, a Dynamic Component in Greece’s Economic Development». Πέραν της ελληνικής, ομιλεί και την αγγλική γλώσσα. Έχει διατελέσει Διευθύντρια σε σημαντικές θέσεις ευθύνης όπως ενδεικτικά στον Όμιλο PROTON BANK από το 2000-2011, όπου ήταν αρμόδια για την σύσταση και οργάνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος των Επιτροπών Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO) και της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων (Credit Committee). Επιπρόσθετα, διετέλεσε Γενική Διευθύντρια στην PROTON Asset Management ΑΕΠΕΥ με κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση και στελέχωση της Εταιρείας, όντας παράλληλα και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης σε αρκετές Εταιρείες, όπως η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. το 2011, η PROTON BANK Α.Ε., Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στην PROTON ΑΕΔΑΚ και διαθέτει πολυετή εμπειρία στις επενδύσεις, καθώς εργάστηκε ως Υποδιευθύντρια του Τμήματος Κεφαλαιαγορών στην Σίγμα Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ (1996-1999) και ως Διαπραγματεύτρια Χρηματαγοράς και Ομολογιών στην HSBC BANK (1994-1996). Από το 2011 έως και σήμερα εργάζεται για την VIOHALCO και από το 2021 κατέχει τη θέση του Treasurer and Head of Corporate Strategy & Risk Management. Ακόμη, διαθέτει τίτλο Επαγγελματικής Επάρκειας στην ειδικότητα του Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα της Ελλάδος (2008), τίτλο Επαγγελματικής Επάρκειας στην ειδικότητα του Υπεύθυνου Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (2003) και έχει συμμετάσχει σε πλήθος επαγγελματικών σεμιναρίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Η κα Καπετανάκη έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της υπηρεσίας της σε επιτελικές θέσεις σε Εταιρείες, ως Διευθύντρια ή Υποδιευθύντρια ή και απλό μέλος του Δ.Σ.. Έχει εργαστεί με αντικείμενο την διαχείριση κινδύνου και υπήρξε διευθυντικό στέλεχος σε ΑΧΕΠΕΥ. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η κα Καπετανάκη διαθέτει την εμπειρία και την γνώση που απαιτείται για να κατέχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι η κα Καπετανάκη στερείται των απαιτουμένων από τον νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές της ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Επιπροσθέτως, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. Προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Η κα Καπετανάκη γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση της διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ’ όλη την τρέχουσα θητεία της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Ο κος Γεώργιος Στεργιόπουλος είναι απόφοιτος του Εμπορικού Τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Επιπροσθέτως, έχει λάβει πιστοποίηση Λογιστή-Φοροτεχνικού, με άδεια ασκήσεως, Φορολογικού Επαγγέλματος Α’ Τάξεως και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Από το 1971, έως την συνταξιοδότησή του, το 2015, εργάσθηκε σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου VIOHALCO, έχοντας, μεταξύ άλλων, διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής ορισμένων εξ αυτών («SANITAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.», «ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ», κ.λπ.). Από το 2015 έως και σήμερα, παρέχει, σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου VIOHALCO, υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων, ενώ από την δεκαετία 1980 έως και σήμερα συμμετέχει, ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου VIOHALCO.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως Πρόεδρος αλλά και ως Αντιπρόεδρος ή Οικονομικός Διευθυντής ή και ως απλό μέλος Δ.Σ. σε πλήθος εταιρειών, ο κ. Στεργιόπουλος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, λόγω της προϋπηρεσίας του, ενώ παράλληλα διαθέτει πιστοποίηση ως Λογιστής / Φοροτεχνικός, και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με άδεια ασκήσεως φορολογικού επαγγέλματος Α’ τάξης. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα για την Εταιρεία, καθώς ο κ. Στεργιόπουλος τα συγκεντρώνει επαρκώς για να αναλάβει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Στεργιόπουλος στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Στεργιόπουλος γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ’ όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Ο κος Ιωάννης Στρούτσης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος Master (MBA) με διάκριση από το Babson College της Μασαχουσέτης, με ειδίκευση στο Strategy και Finance, και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της NOVAL PROPERTY. Από το 2000 έως το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.». Κατά τα έτη 2016 και 2017 παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια οικονομικού ενδιαφέροντος στο «HARVARD UNIVERSITY». Παραλλήλως, είναι μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην αγορά ακινήτων και οικοπέδων και εν γένει στην οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων. Παράλληλα από το 2016 μέχρι και σήμερα παρακολουθεί  ειδικό πρόγραμμα Executive Education του Harvard Business School.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως μέλος του Δ.Σ και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου αυτού, ο κ. Στρούτσης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων και οικοπέδων και εν γένει στην οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με εκείνο στο οποίο δραστηριοποιείται και η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ. Περαιτέρω, ο κ. Στρούτσης, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.». Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Στρούτσης στερείται των απαιτουμένων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Στρούτσης γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ’ όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε είτε μέλος είτε Πρόεδρος τους.

8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ

 

Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1973) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979).

Άσκησε το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1980 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι το 2021. Από το 1993, με τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο κ. Λουμιώτης δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεών τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής διενήργησε ειδικές εργασίες, όπως ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων.  Κατέχει την θέση του  ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου των Εταιρειών, «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε» (ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), «MEDICON» και «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων».  Κατέχοντας την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων», έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ, η οποία κατέχει σημαντικό αριθμό ακινήτων και, περαιτέρω, δεδομένης της μακρόχρονης θητείας του ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής και της σχετικής προαναφερθείσας εμπειρίας του, κατέχει εμπειρία στο αντικείμενο της διαχείρισης, εκμετάλλευσης ακινήτων, ανέγερσης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων.

Αναφορικά με τη διδακτική του εμπειρία είναι Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι το 2021, εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική», από το έτος 2006 μέχρι σήμερα, και είναι εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το έτος 2011 μέχρι σήμερα.

Εκτός των ανωτέρω, ο κ. Λουμιώτης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι διατελεί μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών Εταιρειών, οι οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται ακίνητη περιουσία. 

Επίσης, έχει πλούσιο επιστημονικό συγγραφικό έργο στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και, ειδικότερα και μεταξύ άλλων, των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου («Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων» 2 τόμοι, «Εφαρμοσμένη Ελεγκτική των Επιχειρήσεων», «Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος», «Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου», «Πρακτικά θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων» και «Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Τραπεζών»).

Επιπροσθέτως έχει διατελέσει Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από το 2009 έως το 2021, Διευθυντής Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το 2010 έως το 2021 Μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων της ΕΛΤΕ, από το 2010 μέχρι σήμερα και της Επιτροπής Απαλλαγών από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις της ΕΛΤΕ, από το 2012 μέχρι σήμερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι :

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου αυτού, ο κ. Λουμιώτης έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, λόγω της προϋπηρεσίας του σε επιτελική θέση στην Εταιρεία «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία δραστηριοποιείται στην διαχείριση, εκμετάλλευση ακινήτων, ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην εκμετάλλευση βιομηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, αντικείμενο παραπλήσιο με εκείνο στο οποίο δραστηριοποιείται και η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ. Επίσης, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική και την λογιστική. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Λουμιώτης στερείται των απαιτουμένων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Συμφώνως με την απόφαση 784/20.03.2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάστηκε η συμμετοχή, η θέση και ο ρόλος του κ. Λουμιώτη σε Διοικητικά Συμβούλια και  στην Επιτροπή Ελέγχου άλλων εταιρειών και κρίθηκε ότι δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση. Όπως προκύπτει από την προϋπηρεσία του  έως σήμερα, συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις εταιρικών οργάνων στα οποία διετέλεσε μέλος και έλαβε τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπροσθέτως, μέσω των επαφών, οι οποίες  διενεργήθηκαν με τον κ Λουμιώτη κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του και την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας   διεφάνη η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. (/εταιρικών οργάνων) και να θέτει εύλογες ερωτήσεις  Ο κ. Λουμιώτης, δεδομένου ότι  γνωρίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και δη η συμμετοχή του στα Διοικητικά Συμβούλια τριών (3) Εταιρειών ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (εκ των οποίων στην εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ως ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), καθώς και η ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των εταιρειών αυτών,  δύναται να διαθέτει επαρκή χρόνο ώστε να συμμετέχει αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

9. ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ)

Ο κος Λουκάς Παπάζογλου είναι κάτοχος πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και μεταπτυχιακού τίτλου σε Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά (MSc) από το Reading University United Kingdom. Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική και γαλλική γλώσσα. Έχει διατελέσει Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων Εταιρειών, όπως στα Ελληνικά Πετρέλαια από το 2019 έως το 2022, στα οποία ήταν και μέλος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών και ρίσκου, στη MARFIN INVESTMENT GROUP (2019-σήμερα) και στην ATTICA GROUP A.E. στην οποία εκτός από μέλος Δ.Σ. είναι και μέλος στις Επιτροπές Ελέγχου και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενώ είναι Πρόεδρος στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (2020-σήμερα). Επιπρόσθετα διετέλεσε  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. (2008-2010) και Επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Χρηματοοικονομικών και Επενδύσεων της ανωτέρω εταιρείας. Την περίοδο 2004-2008 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και για χρονικό διάστημα οχτώ μηνών είχε αναλάβει και την ευθύνη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ακόμη, έχει αναλάβει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στις εταιρείες Β&Β Finance (1998-2004) και στην APIVITA S.A. (2015-2017). Κατά τα έτη 2011 έως 2014 ήταν Γενικός Διευθυντής στην ΗΤC AG και είχε το ρόλο του senior project manager στους Αυτοκινητόδρομους Αιγαίου και Ολυμπίας Οδού Α.Ε., ενώ από το 2018 έως και σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Διοίκησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

Ως μέλος του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου αυτού, ο κ. Παπάζογλου έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας εκ της προϋπηρεσίας του σε επιτελικές θέσεις και θέσεις ευθύνης, καθώς και ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου κορυφαίων Ελληνικών και διεθνών εταιρειών. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Παπάζογλου στερείται των απαιτουμένων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα). Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις τους και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. και θέτει εύλογες ερωτήσεις. Ο κ. Παπάζογλου γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη και ότι καθ’ όλη την τρέχουσα θητεία του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες διετέλεσε Μέλος.

Β) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Κατόπιν της από 10.05.2023 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Θα συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην προσήκουσα θέσπιση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και κουλτούρας αντιμετώπισης αυτού. Επιπλέον, θα διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ’ ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις με ανοικτό πνεύμα και χωρίς αποκλεισμούς, με περιθώρια για εποικοδομητική αμφισβήτηση των προτάσεων, συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες, εναλλακτικές επιλογές αλλά και τους διάφορους κινδύνους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπροθεσμη στρατηγική ανάπτυξης που έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α..

Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση καθώς και τα εκτελεστικά στελέχη που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων κ.α.

Περαιτέρω, κατόπιν της από 10.05.2023 εισήγησης/αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 β) του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς στα εννέα μέλη (9) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, λόγω του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της περιουσίας, της γέννησης, τυχόν αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, το οποίο πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας.

Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από 10.05.2023 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από 10.05.2023 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη τόσο η ΕΠ.Α.Α.Υ. όσο και το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και αφετέρου των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε, κατόπιν και της από 10.05.2023 έκθεσης/αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

1)         Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου

2)         Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη

3)         Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Κατά συνέπεια οι :

1)         Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου

2)         Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη

3)         Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα στις 08.06.2023, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε, κατόπιν της από 10.05.2023 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας, ότι κανένα από τα ανωτέρω τρία (3) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, κατόπιν της από 10.05.2023 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τρία (3) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τέλος, κατόπιν της από 10.05.2023 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τριών (3) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη εννεαμελή σύνθεσή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ζ) Η Επιτροπή Ελέγχου

Όσον αφορά στην προτεινόμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνεται, μετά την από 10.05.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 08.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον αυτή αποτελέσει επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα λάβει χώρα στις 08.06.2023, αφού αυτό αρχικά εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον των ακινήτων, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, κατά την του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Η) Βιογραφικά Σημειώματα

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Επιτροπής Ελέγχου) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://noval-property.com/

Αθήνα, 15.05.2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο