Επιλογή Σελίδας

Βασικά μεγέθη χρήσης 2022

  • Έσοδα από μισθώματα 24,9 εκατ. ευρώ με αύξηση 6,3 εκατ. ευρώ (33,7%) σε σχέση με τη χρήση 2021
  • Λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 12,8 εκατ. ευρώ με αύξηση 3,2 εκατ. ευρώ (32,8%) σε σχέση με τη χρήση 2021
  • Καθαρά κέρδη 24,5 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 35,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την χρήση 2021
  • Σύνολο ενεργητικού 597,3 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2022 με αύξηση 29,3 εκατ. ευρώ (5,2%) σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2021
  • Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών 497,6 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων μισθώσεων) την 31 Δεκεμβρίου 2022 με αύξηση 70,4 εκατ. ευρώ (16,5%) σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2021

 

Η Noval Property ανακοινώνει ότι τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 24,9 εκατ. ευρώ, έναντι 18,6 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 6,3 εκατ. ευρώ (33,7%). Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από νέες επενδύσεις, όπως για παράδειγμα η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West και αποτυπώνει την προσήλωση της Εταιρείας στην ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της, η οποία οδήγησε στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων, αλλά και στην αντικατάσταση υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης με νέες συμβάσεις με πιο ευνοϊκούς όρους μίσθωσης.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 12,8 εκατ. ευρώ, έναντι 9,7 εκατ. ευρώ κατά το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2 εκατ. ευρώ (32,8%).

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία για τη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ, έναντι 27,5 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα καθαρά κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 24,5 εκατ. ευρώ, έναντι 35,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 88,3 εκατ. ευρώ, έναντι 129,1 εκατ. ευρώ την 31.12.2021, αποτυπώνοντας τη σταδιακή χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την έκδοση του Πράσινου Ομολόγου της Noval Property τον Δεκέμβριο του 2021 σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την απόκτηση και ανάπτυξη ακινήτων.

Η εσωτερική λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 365,8 εκατ. ευρώ ή 1,36 ευρώ ανά μετοχή, ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν 314,9 εκατ. ευρώ ή 1,27 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 51 εκατ. ευρώ, δηλαδή άνοδο 16,2%.

Η σημαντική αύξηση στο σύνολο του ενεργητικού, την εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών και την εσωτερική λογιστική αξία της Noval Property αποτυπώνει, αφενός, τη δυναμική τάση της αγοράς στην Ελλάδα για σύγχρονα, ποιοτικά, βιοκλιματικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα εμπορικά ακίνητα και, αφετέρου, έρχεται ως απόρροια της ενίσχυσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας με 21 νέα ακίνητα (μέσω εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου η οποία ολοκληρώθηκε το Α’ εξάμηνο του 2022, και μέσω αγοράς), καθώς και της ενεργητικής διαχείρισης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property κατά την από 6 Μαρτίου 2023 συνεδρίασή του αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,00814 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2022.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, δήλωσε: «Το 2022, παρά τις δύσκολες συνθήκες ως απόρροια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και της επακόλουθης ανόδου του πληθωρισμού και των επιτοκίων, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εσόδων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας και σε επίτευξη σημαντικών κερδών, και έφερε την εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property μία ανάσα από τα 500 εκατ. ευρώ. Συνεχίζοντας και το 2023 με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, εστιάζουμε στην ανάπτυξη σύγχρονων, υψηλής ποιότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικά βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών εμπορικών ακινήτων, αξιοποιώντας τα κεφάλαια που αντλήσαμε από την επιτυχή έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου μας ύψους 120 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2021. Ο πρώτος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Noval Property, που δημοσιεύτηκε το 2022, θα αποτελέσει τη βάση για τη συνεχή εμβάθυνσή μας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής υπευθυνότητας και εταιρικής διακυβέρνησης.».

Η ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Noval Property της 31 Δεκεμβρίου 2022 θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com  από τις 31 Μαρτίου 2023.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Σχετικά με τη Noval Property

Η Noval Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο περιλαμβάνει 62 ακίνητα (το 1 μέσω κοινής συμμετοχής σε εταιρεία ακινήτων) κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά ακίνητα και αποθηκευτικούς χώρους συνολικής δομημένης επιφάνειας 465.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών την 31η Δεκεμβρίου 2022 ήταν 486,4 εκατ. ευρώ περίπου. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ακινήτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.noval-property.com.