Επιλογή Σελίδας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

“Η Διοίκηση της «Noval Property» δεσμεύεται για την τήρηση των υψηλότερων προτύπων επιχειρηματικής ηθικής και συμπεριφοράς. Η δέσμευση αυτή αποτελεί τη βάση για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι μέτοχοί μας και οι πελάτες μας και είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της επιτυχίας μας”

Σχετικά με τον Κώδικα

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής και Συμπεριφοράς (εφεξής «ο Κώδικας») αποτυπώνει τη δέσμευση της Εταιρίας ως προς την προώθηση μιας κοινής εταιρικής κουλτούρας, που ενθαρρύνει συμπεριφορές βάσει των βέλτιστων αρχών επιχειρηματικής ηθικής και συμπεριφοράς, αλλά και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Εταιρία επιδιώκει τη συμμόρφωση με τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και συμπεριφοράς και από βασικούς συνεργάτες με τους οποίους συνεργάζεται (εξωτερικούς συνεργάτες ή προμηθευτές) στοιχείο το οποίο αποτελεί κρίσιμο κριτήριο για την έναρξη, τη συνέχιση, ή την επέκταση μιας συνεργασίας.

Ο Κώδικας έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, και επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. 

Κάθε εργαζόμενος της Εταιρίας υποχρεούται να μελετήσει και να αποδεχτεί ενυπόγραφα τον Κώδικα.  

Σημειώνεται ότι:

 • Ο Κώδικας δεν δύναται να προβλέπει κάθε ενδεχόμενη κατάσταση σχετικά με την επιχειρηματική ηθική και συμπεριφορά, ούτε μπορεί να καλύπτει αναλυτικά κάθε σχετικό θέμα. Σε περίπτωση που μια κατάσταση ή ο ενδεδειγμένος χειρισμός της δεν είναι σαφής, ο εργαζόμενος πρέπει να ζητήσει καθοδήγηση από τον άμεσο προϊστάμενό του ή / και τον Γενικό Διευθυντή πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.
 • Σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ο Κώδικας θα κοινοποιείται σε όλους τους εργαζομένους κατά την πρόσληψή τους στην Εταιρία. Επιπλέον, βρίσκεται διαθέσιμος στο εσωτερικό δίκτυο της Εταιρίας.

Γενικές Αρχές

Ο Κώδικας αποσκοπεί στην:

 • Διάδοση της κουλτούρας που ενθαρρύνει τη διαχείριση θεμάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής και συμπεριφοράς, που περιγράφονται στον παρόντα κώδικα και την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση κάθε δραστηριότητας που είναι αντίθετη με τους κανόνες της έντιμης επαγγελματικής συμπεριφοράς.
 • Καθοδήγηση σχετικά με την αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών διλημμάτων που άπτονται θεμάτων επιχειρηματικής ηθικής και συμπεριφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση της Εταιρίας είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι  κατανοούν και εφαρμόζουν τον Κώδικα.

Όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρίας, ανεξαιρέτως, φέρουν την ευθύνη να καταγγέλλουν κάθε παραβίαση του συγκεκριμένου Κώδικα, των κανονισμών και της κείμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο της εργασίας τους.

 Η μη συμμόρφωση με τις αρχές του Κώδικα μπορεί να επισείει πειθαρχικές ή / και άλλες ποινές.

Οι αξίες μας

Οι Ευθύνες μας

Η Εταιρία αναγνωρίζει ότι έναντι:

 • Των Μετόχων και των επενδυτών της έχει την ευθύνη να προστατεύει την επένδυσή τους,
 • Των πελατών της, έχει την ευθύνη να διαθέτει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας,
 • Του ανθρώπινου δυναμικού της, έχει την ευθύνη να σέβεται τα δικαιώματά τους, να τους αμείβει με δίκαιους και ανταγωνιστικούς όρους και να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού και ελέγχου της εργασίας τους,
 • Των συνεργατών και προμηθευτών της, έχει την ευθύνη να επιδιώκει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις,
 • Της κοινωνίας, έχει την ευθύνη να αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα σεβόμενη τον νόμο και τον ρόλο της ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και σεβόμενη τους κανόνες Υγιεινής, Ασφάλειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Οι Διευθυντές και οι προϊστάμενοι της εταιρίας έχουν αυξημένες υποχρεώσεις σχετικά με τον παρόντα Κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οφείλουν να:

 • Λειτουργούν επιδεικνύοντας απαρέγκλιτη υποδειγματική συμπεριφορά στο πλαίσιο των αρχών επιχειρηματικής ηθικής και συμπεριφοράς,
 • Καλλιεργούν περιβάλλον ειλικρίνειας, όπου οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται άνετα να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν,
 • Ενεργούν άμεσα σε ενστάσεις και επισημάνσεις εργαζομένων για φαινόμενα παραβιάσεων ή να ανταποκρίνονται άμεσα όταν ζητείται καθοδήγηση,
 • Διασφαλίζουν τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα δεοντολογίας,
 • Απαντούν σε ερωτήματα των υπαλλήλων σχετικά με τις αρχές του Κώδικα, αλλά και τις αξίες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρίας.

Συμμόρφωση με τους Νόμους

Το προσωπικό της Εταιρίας οφείλει να σέβεται και να τηρεί το νόμο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αλλά και πέραν αυτών και στην ιδιωτική τους ζωή, στο μέτρο που η συμπεριφορά του θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία και το κύρος της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν αναμένει ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν όλους τους νόμους και τις εφαρμοστέες κανονιστικές διατάξεις, αλλά απαιτεί να είναι ενήμεροι για τα βασικά σημεία αυτών, ιδίως για αυτά που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των εργασιών τους.

Το προσωπικό της Εταιρίας οφείλει να απευθύνεται στην Νομική Υπηρεσία ή/και στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων σε περίπτωση που χρειάζεται οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το νομοθετικό ή κανονιστικό Πλαίσιο.

Σεβασμός στους Πελάτες

Η Εταιρία σέβεται την προσωπικότητα, την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες κάθε πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό της Εταιρίας θα πρέπει:

 • Να θέτει σε προτεραιότητα την ικανοποίηση των πελατών της,
 • Να προσπαθεί για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών,
 • Να επιδεικνύει προθυμία και ευγένεια κατά την επικοινωνία με τους πελάτες.

Ίσες Ευκαιρίες

Η Διοίκηση της Εταιρίας προάγει ένα εταιρικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την αρχή της ισότητας, η οποία συνεπάγεται τo σεβασμό τόσο στις ορατές διαφοροποιήσεις, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, το γένος η εθνικότητα και οι σωματικές ικανότητες, όσο και στις μη ορατές διαφοροποιήσεις, όπως είναι η κουλτούρα , η θρησκεία, η οικογενειακή κατάσταση, οι εμπειρίες και απόψεις.

Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρίας υποστηρίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, δίνοντάς τους ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης ανάλογα με την απόδοση, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.

Εκφάνσεις δυσμενούς διάκρισης ή μεροληψίας στον χώρο εργασίας είναι μη αποδεκτές.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας οφείλουν να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με φαινόμενα διάκρισης, παρενόχλησης και δυσμενούς αντιμετώπισης.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας δεν επιτρέπεται να:

 • Εκμεταλλεύονται τις όποιες διαφορές των ατόμων και δεν πρέπει να επηρεάζουν με τις ενέργειές τους την πρόσληψη, την απόλυση ή την όποια προαγωγή συναδέλφων ή υφισταμένων τους,
 • Καθορίζουν τους όρους απασχόλησης (π.χ. μισθολογικές απολαβές, ευκαιρίες ανέλιξης κ.ο.κ.) άλλων εργαζομένων με κριτήριο το φύλο, το γένος, την εθνικότητα, τη θρησκεία  την οικογενειακή κατάσταση ή όποια άλλη ορατή ή μη διαφοροποίηση του,
 • Αντιμετωπίζουν δυσμενώς έναν εργαζόμενο ο οποίος υποβάλλει καλόπιστα παράπονο διαφορετικής μεταχείρισης, ή παρενόχλησης, ή αναφέρει ενδεχόμενη συμπεριφορά που αντίκειται στις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και συμπεριφοράς που προσδιορίζεται στον παρόντα κώδικα, ή που παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις πολιτικές της Εταιρίας.

Πολιτική Αποδοχής Δώρων

Με δεδομένο ότι η αποδοχή ενός δώρου μπορεί να δημιουργήσει υποχρέωση και δέσμευση από την πλευρά του αποδέκτη, η Εταιρία γενικά αποθαρρύνει το προσωπικό από το να αποδέχεται δώρα μεγάλης αξίας.

Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να αποδέχονται ή να δίνουν δώρα, εκτός εάν το κόστος τους είναι επουσιώδες. Σε αυτή τη κατηγορία μπορούν να εμπίπτουν διαφημιστικά ή εορταστικά δώρα.

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση:

 • Να αποδέχονται δώρα με την μορφή χρημάτων,
 • Να αποδέχονται δώρα από  προμηθευτές.
 • Δώρα τα οποία σχετίζονται με ψυχαγωγία (π.χ. επιχειρηματικό δείπνο, πρόσκληση για παρακολούθηση ενός θεάματος) μπορούν να γίνουν αποδεκτά από εργαζόμενους της Εταιρίας, εφόσον δεν είναι υπερβολικά ή ασυνήθιστα.

Εάν κάποιος εργαζόμενος έχει αμφιβολία για το κατά πόσο επιτρέπεται να αποδεχθεί ένα δώρο, θα πρέπει να το συζητήσει με τον άμεσο προϊστάμενό του ή / και το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Γενικό Διευθυντή.

Τα δώρα τα οποία αποστέλλει η Εταιρία σε άλλες εταιρίες, οργανισμούς ή μεμονωμένα άτομα με τα οποία διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις, υπόκεινται στον ανωτέρω κανόνα, σχετικά με το όριο αξίας.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας οφείλουν να λειτουργούν με ακεραιότητα όταν αντιμετωπίζουν δίλημμα για την αποδοχή ή μη ενός δώρου. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι που κατέχουν θέσεις με αντικείμενο διαχείριση συμβάσεων και προμηθειών πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αποδοχή δώρων.

Σχέσεις με Δημόσιους Λειτουργούς και Δωροδοκία

Στο πλαίσιο της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι της Εταιρίας ενδέχεται να έρθουν σε επαφή και να αναπτύξουν σχέσεις με Δημόσιους Λειτουργούς. Οι επαφές και σχέσεις των εργαζομένων της Εταιρίας με Δημόσιους Λειτουργούς δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τη φήμη της Εταιρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθούν ως δωροδοκία εκ μέρους της Εταιρίας.

Η δωροδοκία συνιστά προδοσία της εταιρικής πίστης, κατά την οποία η ζημία που προκαλείται στη φήμη είναι κατά κανόνα μεγαλύτερη από την υλική αξία της συγκεκριμένης δωροδοκίας.

Η δωροδοκία διακρίνεται σε ενεργητική και παθητική.

 • Κατάσταση παθητικής δωροδοκίας υπάρχει όταν: υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, πάσης φύσεως ωφελήματα, για ενέργεια ή παράλειψή του, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά.
 • Κατάσταση ενεργητικής δωροδοκίας υπάρχει όταν: κάποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα, για ενέργεια ή παράλειψή του, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά.

Η Εταιρία επιδεικνύει ακεραιότητα και ήθος στις συναλλαγές της με Δημόσιους Λειτουργούς. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η καταβολή χρημάτων ή άλλου υλικού ωφελήματος σε Δημόσιους Λειτουργούς, ή άλλο Δημόσιο φορέα για την εξασφάλιση εμπορικού πλεονεκτήματος ή προνομιακής μεταχείρισης.

Πολιτικές Διεργασίες

Η Εταιρία λειτουργεί με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο μέσα στο πλαίσιο του νόμου, επιδιώκοντας την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Σέβεται την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της σε πολιτικές διεργασίες και την ενασχόλησή τους με θέματα δημόσιου συμφέροντος.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι οφείλουν να ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα που αφορά στην ενεργό ανάμειξή τους στην πολιτική εκτός του πλαισίου της εργασίας τους.

Η Εταιρία δεν παρέχει οικονομική ενίσχυση σε πολιτικά κόμματα, οργανισμούς ή εκπροσώπους τους και δεν παίρνει θέσεις υπέρ οποιουδήποτε κόμματος. Εντούτοις, όσον αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλες αρχές, η Εταιρία έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να κάνει γνωστές τις θέσεις της πάνω σε κάθε ζήτημα που αφορά στην ίδια, το προσωπικό της, τους πελάτες, ή τους Μετόχους της.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εταιρία δεσμεύεται να λειτουργεί με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των έργων της αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους και κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της.

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να κατανοούν και να τηρούν την εφαρμογή της παρακάτω περιβαλλοντικής πολιτικής:

 1. Λειτουργούμε πάντα σε συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως επίσης και με τους ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης / ακινήτου (εφ’ όσον αυτά υπόκεινται σε τέτοιους όρους).
 2. Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά συμμόρφωσης, όπως αυτά απαιτούνται από την κείμενη Νομοθεσία, και είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις κατάθεσης στοιχείων, όπως αυτά απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 3. Λειτουργούμε με υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις δράσεις μας και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα ελαχιστοποίησής τους, καθώς και μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών συμβάντων.
 4. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
 5. Σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Εταιρίας, θέτουμε στόχους συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και μείωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
 6. Λειτουργούμε σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και συμμετέχουμε σε ανοιχτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλους τους εταίρους μας.
 7. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, ώστε αυτό να συμμετέχει ενεργά σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Κίνδυνος Απάτης

O Κίνδυνος Απάτης ορίζεται ως η διάπραξη παρατυπιών, υπεξαιρέσεως περιουσιακών στοιχείων, παράνομων πράξεων με σκοπό το άμεσο ή έμμεσο όφελος του προσώπου που τα διαπράττει ή άλλου φυσικού / νομικού προσώπου. Ο Κίνδυνος Απάτης αφορά στη διάπραξη τόσο εσωτερικής απάτης (όταν εμπλέκεται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος της Εταιρίας), όσο και εξωτερικής απάτης (όταν διαπράττεται από τρίτον).

Η απάτη μπορεί να διαπραχθεί από ένα ή δύο ή περισσότερα άτομα και αφορά είτε εργαζομένους, είτε εξωτερικούς συνεργάτες (πελάτες, προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες κ.λπ.). Το πρόσωπο που διαπράττει απάτη μπορεί να επιδιώξει άμεσο όφελος ή έμμεσα οφέλη, όπως δύναμη ή επιρροή σε βάρος της Εταιρίας.

Η απάτη ή η απόπειρα απάτης διακυβεύει την ακεραιότητα των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή απάτης, καθώς και σε πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να την εκθέσουν στον κίνδυνο της απάτης.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας οφείλουν να αναφέρουν στον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου όλα τα περιστατικά ενδεχόμενης απάτης ή καταστάσεις που θα μπορούσαν να εκθέσουν την Εταιρία στον κίνδυνο της απάτης.

Προστασία των Περιουσιακών Στοιχείων και του Εξοπλισμού της Εταιρίας

Το προσωπικό οφείλει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία και τον εξοπλισμό της Εταιρίας και να μεριμνά για τη σωστή χρήση τους, στο πλαίσιο των κανονισμών της Εταιρίας.

Κάθε εργαζόμενος οφείλει:

 • Να μη χρησιμοποιεί για προσωπικούς σκοπούς τα περιουσιακά στοιχεία και τον εξοπλισμό που έχει θέσει στη διάθεσή του η Εταιρία,
 • Να μην αφαιρεί περιουσιακά στοιχεία ή εξοπλισμό,
 • Να εξασφαλίζει ότι η χρήση των υπολογιστών, τηλεφώνων, φαξ και άλλων μηχανημάτων γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Να φυλάσσει με ασφάλεια τους κωδικούς πρόσβασης και να ασφαλίζει τα μηχανήματα, ακόμα και σε περίπτωση ολιγόλεπτης απουσίας του από τον χώρο εργασίας,
 • Να μην εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί λογισμικά, εκτός αυτών που έχει εγκαταστήσει η αρμόδια Λειτουργία της Εταιρίας, για την ασφάλεια των μηχανογραφικών συστημάτων,
 • Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (Internet) για θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων.

Δημοσίευση Πληροφοριών

Μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση πληροφοριών ενδέχεται να βλάψει το κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρίας. Μόνο εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, εντεταλμένοι να επικοινωνούν και να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες για αυτήν στο ευρύ κοινό και τα ΜΜΕ, δύνανται να προβαίνουν σε δηλώσεις ή να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας οφείλουν να προωθούν αιτήματα τρίτων για την παροχή πληροφοριών στον αρμόδιο Διευθυντή στον οποίο υπάγονται. Ο αρμόδιος Διευθυντής ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος αποφασίζει εάν χρειάζεται περαιτέρω γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί συνεργασία με δικαστικές αρχές, τότε οι εργαζόμενοι της Εταιρίας, με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας, καλούνται να συνεργαστούν πλήρως και με ειλικρίνεια.

Επιπρόσθετα, εργαζόμενοι της Εταιρίας που προγραμματίζουν να συμμετάσχουν σε παρουσιάσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις, συζητήσεις, αρθρογραφία, μελέτες, ή όποια άλλη σχετική δραστηριότητα οφείλουν να:

 • Λαμβάνουν έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή, πριν τη συμμετοχή τους,
 • Αποφεύγουν να εκφράζουν απόψεις ή να απαντούν σε ερωτήματα, όταν δεν εμπίπτουν στον τομέα της εξειδίκευσής τους,