Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θητεία ενός έτους.

 

Μελέτιος Φικιώρης

Πρόεδρος

Μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Καπετανάκος

Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος

Eκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Στεργιόπουλος

Σύμβουλος

Εκτελεστικό μέλος

Αικατερίνη Απέργη

Επικεφαλής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Εκτελεστικό μέλος

Μαρία Καλουτά

Επικεφαλής Διεύθυνσης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Retail

Eκτελεστικό μέλος

Ευγενία Μουρούσια

Επικεφαλής Διεύθυνσης Επενδύσεων & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Non - Retail

Eκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Κονιστής

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Γαλέτας

Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Στρούτσης

Σύμβουλος

Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος