Επιλογή Σελίδας

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θητεία ενός έτους.

 

Πρόεδρος

μη Eκτελεστικό μέλος

Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος

Eκτελεστικό μέλος

Σύμβουλος

Εκτελεστικό μέλος

Επικεφαλής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Εκτελεστικό μέλος

Μη εκτελεστικό μέλος

Επικεφαλής Διεύθυνσης Επενδύσεων & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Non - Retail

Eκτελεστικό μέλος

Ανώτατο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμβουλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμβουλος

Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος