Επιλογή Σελίδας

Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι το επιτελικό όργανο σε συλλογικό επίπεδο αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρίας, την υλοποίησή αυτής, καθώς και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της.

Αποτελείται από 5 μέλη, τα οποία ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία ενός έτους:

  1. Παναγιώτης Καπετανάκος, Πρόεδρος
  2. Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος, Μέλος
  3. Ευστράτιος Θωμαδάκης, Μέλος
  4. Νικόλαος Μαρίου, Μέλος
  5. Μαρία Καπετανάκη, Μέλος