Επιλογή Σελίδας

Η «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» προχωρά σε έκδοση Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120 εκατ., επταετούς διάρκειας μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα.

Οι υπό έκδοση Ομολογίες είναι κοινές, ανώνυμες και άυλες και θα είναι διαπραγματεύσιμες και εισηγμένες στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι τα €1.000. Η Τιμή Διάθεσης ανά Ομολογία έχει προσδιοριστεί στο ποσό των €1.000. Η απόδοση και το επιτόκιο θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους  Αναδόχους, με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών.

Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στο από 24.11.2021 Ενημερωτικό Δελτίο.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 30.11.2021
ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 02.12.2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 06.12.2021

Το από 24.11.2021 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες του Χ.Α., της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της NOVAL PROPERTY, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και Συμβούλου Έκδοσης, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς. H έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να νοείται ως έγκριση των Ομολογιών που προσφέρονται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το Ενημερωτικό Δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους δυνητικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης στις Ομολογίες.